Kodeks pracy stanowi, że umowa o pracę musi określać strony umowy, jej rodzaj, datę zawarcia oraz warunki pracy i wynagrodzenia, na które składają się rodzaj wykonywanej pracy, miejsce wykonywania pracy.

Musi także szczegółowo określać wysokość wynagrodzenia odpowiadające rodzajowi pracy, z wyszczególnieniem wszystkich składowych wynagrodzenia. Oczywiście konieczne będzie także określenie długości czasu pracy oraz daty rozpoczęcia pracy. Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy umowa o pracę wymaga formy pisemnej, w przypadku, gdy taka umowa nie spełnia tego wymogu, wówczas pracodawca musi przynajmniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika przedstawić pracownikowi pisemne oświadczenie o rozliczeniach w stosunku do stron umowy, rodzaj umowę oraz jej warunki. Można wyróżnić różne rodzaje umów na czas nieokreślony, na czas określony, na czas konkretnego zadania. Czas pracy to czas, w którym pracownik jest dostępny do wykonania określonej pracy. Czas potrzebny na przygotowanie się do pracy przykładowo zmiana odzieży, zabranie narzędzi z magazynu jest również liczone jako czas pracy.

Czas potrzebny na dostęp do miejsca pracy nie jest uznawany za czas pracy. Istnieje wiele rodzajów godzin pracy.

Podstawowym rodzajem czasu pracy jest dzień pracy, który trwa 8 godzin, 5 dni w tygodniu. Średni wymiar tygodniowy to 40 godzin. Pracodawca musi zaplanować czas pracy w taki sposób, aby zapewnić minimum 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku każdego dnia i minimum 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu. Okresy te można skrócić, jeśli jest to konieczne ze względu na ratowanie i neutralizację skutków wypadku. Każdy pracownik może wykonywać pracę w takim systemie, nie ma żadnych szczególnych ograniczeń. Cykl rozliczeniowy trwa zwykle 1 miesiąc, ale w niektórych przypadkach może się wydłużyć przykładowo 4 miesiące w rolnictwie lub nawet do 6 lub 12 miesięcy w niektórych określonych zawodach. W niektórych przypadkach kiedy dochodzi do nieporozumień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą pomocny może być adwokat wrocław prawo pracy.