Cudzoziemcy, którzy mieszkają poza europejskim obszarem gospodarczym i chcą nabyć prawo do wieczystego użytkowania nieruchomości powinni uzyskać stosowne zezwolenie.

W tym przypadku jest to zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, możemy uzyskać je w urzędzie, należy zwrócić uwagę na fakt, może je otrzymać osoba fizyczna lub też osoba prawna.

Przepisy dotyczące zakupu nieruchomości przez cudzoziemców

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Aby uzyskać pozwolenie należy wystąpić z wnioskiem, organy mogą wydać zezwolenie w przypadku, kiedy nieruchomość nie powoduje zagrożenia dla obronności oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Należy zwrócić także uwagę na względy zdrowia społeczeństwa, politykę społeczną, powierzchnia nabytych nieruchomości na potrzeby życiowe nie powinna przekraczać 0,5 hektara. Jeżeli nabywcą jest przedsiębiorca należy określić cel prowadzenia działalności, trzeba wskazać, że nieruchomość będzie wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub rolną. Zezwolenie nie jest potrzebne jeżeli nabywany jest lokal mieszkalny, przykładowo mieszkanie w bloku, może być to także piwnica oraz strych. Ograniczeniom nie podlegają także garaże, czy też nieruchomości w przypadku jeżeli osoba mieszka w Polsce od pięciu lat.

Dodatkowe obostrzenia związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców nie będą występowały w przypadku wspólnoty majątkowej małżonków, pod warunkiem, że osoba zamieszkuje w Polsce od co najmniej dwóch lat. Pierwszym krokiem aby uzyskać pozwolenie jest promesa, uzyskiwana po uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 98 zł. Promesa ważna jest przez rok od wydania, dzięki niej możemy ubiegać się o zezwolenie na zakup nieruchomości na terenie kraju. Wzory wniosków o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca można pobrać na stronach rządowych. Wymagane będą także odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających tożsamość, może być to karta pobytu lub paszport. W przypadku spółek handlowych należy dostarczyć wyciąg lub odpis z rejestru.

Przepisy stawiają zatem pewne obostrzenia, jednak nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców jest możliwe w przypadku spełnienia wszystkich wymagań. Będzie wymagało to także złożenia różnego rodzaju dokumentów. Potrzebny będzie odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie, wypis z rejestru gruntów, dokumenty urzędowe potrzebne dla zmiany przynależności nieruchomości. Należy przedstawić także wypis z planu zagospodarowania przestrzennego oraz oświadczenie właściciela o woli sprzedaży nieruchomości.